پست ها

واکاوی نقش و کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی برای دانشجویان

واکاوی نقش و کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی برای دانشجویان

هدف این پژوهش بررسی نحوه شناخت، درک و استفاده از....

عوامل مؤثر بر يادگيري در قرن بيست و يكم

عوامل مؤثر بر يادگيري در قرن بيست و يكم

دگرگونيهاي جهاني و تغييرات سريع قرن حاضر، چالشهاي جديدي را....

© تمام حقوق محفوظ است.